15.03.2018r.-15.12.2018r. Realizacja projektu: Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”.

15 Gru 2018
552 razy

 

15.03.2018r.-15.12.2018r. Realizacja projektu: Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe
kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”.


Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” to inicjatywa zmierzająca do realizacji przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe, wspierających działalność zespołów folklorystycznych, propagujących historię i tradycje lokalne oraz regionalne. Zespół Folklorystyczny „ Ziemia Wrzesińska” ma w swoim składzie 30 członków. Są to mieszkańcy gmin: Kołaczkowo i Września. W skład Zespołu wchodzą: młodzieżowa grupa taneczna, chór. Zespół promuje powiat wrzesiński w kraju, jak również poza jego granicami poprzez koncerty, prezentacje artystyczne, wymianę międzynarodową.

 

Z wykorzystaniem środków wnioskowanej dotacji Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” w okresie od 15.03.2018r. do 15.12.2018r. zorganizowało w miejscowościach Bieganowo i Września Warsztaty Folklorystyczne, a ponadto- prezentacje artystyczne podczas świąt, festiwali, obrzędów, skierowanych do osób „w każdym wieku” w obszarze powiatu wrzesińskiego i Wielkopolski:

FESTIWALE, ŚWIĘTA

 1. 24.04.2018r. Międzynarodowy Dzień Tańca w Przedszkolu „Słoneczko” w miejscowości Września,
 2. 28.04.2018r. VIII Spotkania z Folklorem w Słupcy,
 3. 15.08.2018r. XVIII Międzynarodowy Przegląd Folkloru "INTEGRACJE"we Wrześni,
 4. 16.09.2018r. Koncert charytatywny „Dla Alicji” w Pyzdrach,
 5. 14.10.2018r. Koncert „Taneczne Show” we Wrześni,
 6. 15.11.2018r. Spotkanie z Folklorem w Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni w ramach realizacji projektu: „Ziemia Wrzesińska-moja mała ojczyzna”,
 7. 01.12.2018r. Koncert „Serce za serce”-Jubileusz 15-lecia Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska i 60-lecie pracy  artystycznej Kierownika i choreografa Zespołu Ryszarda Zjeżdżałki - Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni.,
 8. 09.12.2018r. Koncert podczas Gwiazdki "Aktywne Bieganowo-Senior 70+" w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie.


OBRZĘDY

 1. 25.08.2018r. Dożynki Gminy Września w Nowym Folwarku,
 2. 26.08.2018r. Dożynki Gminne w Kołaczkowie,
 3. 01.09.2018r. Dożynki Wiejskie w Bieganowie-Wieniec dożynkowy - żywa tradycja,
 4. 02.09.2018r. Dożynki w Ostrowitem.

W wyniku realizacji projektu został osiągnięty cel ogólny projektu: realizacja przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe, wspierających działalność zespołów folklorystycznych, propagujących historię i tradycje lokalne oraz regionalne,

cele szczegółowe:

 • podwyższenie poziomu artystycznego Zespołu Folklorystycznego „ Ziemia Wrzesińska”, przygotowanie go do prezentacji w kraju, w tym w obszarze powiatu wrzesińskiego,
 • edukacja interkulturowa: poznanie kultury tradycji, stylu życia Wielkopolan, mieszkańców in. regionów Polski, krajów Unii Europejskiej,
 • przenikanie pozytywnych wzorców kulturowych wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego, Wielkopolski, UE,
 • promocja integracji międzypokoleniowej.

Rezutaty twarde:

 • w miejscowościach Bieganowo i Września zorganizowane zostały Warsztaty Folklorystyczne w liczbie 80godz./dla 30 uczestników ( zamieszkujących w obszarze powiatu wrzesińskiego, gmin: Kołaczkowo, Września) ,
 • w obszarze powiatu wrzesińskiego, Wielkopolski - wykonane zostały prezentacje artystyczne podczas: świąt, festiwali, obrzędów, skierowanych do „osób w każdym wieku”-5 rodzajów imprez: (1)międzynarodowy dzień tańca, (2)spotkania z folklorem, (3) festiwale,(4) koncerty,(5)dożynki (12) imprez ogółem-ogółem);
 • projektem objęci zostali Członkowie Zespołu -30 osób -100%, a ponadto-otoczenie-in. mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, regionu Wielkopolski, reprezentujący małe lokalne społeczności, wśród których występuje żywe zainteresowanie kulturą ludową, tańcem i muzyką-w liczbie 2000 uczestników(30 uczestników bezpośrednich zadania , 2000 uczestników- otoczenie beneficjentów bezpośrednich zadania).

Rezultaty miękkie:

Zespół Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska" uczestniczy - koncertując -w wielu wydarzeniach kulturalnych, przeglądach, konkursach. Dzięki swym działaniom promuje "Ziemię Wrzesińską" zarówno w kraju, jak i poza jej granicami. W ramach zadania koniecznym stało się: przygotowanie Zespołu do koncertów w kraju, w tym w obszarze powiatu wrzesińskiego: przeprowadzenie Warsztatów, realizacja koncertów. Dlatego działania projektowe podyktowane zostały potrzebami aktywizacji uczestników poszczególnych zadań poprzez formy warsztatowe i integracyjne. Działaniami objęte zostało również otoczenie grup docelowych, co w efekcie przyczyniło się do:

 • wykorzystania często uśpionego potencjału wewnętrznego mieszkańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości, do realnej poprawy jakości życia na wsi i w miastach,
 • uruchomienia trwałego rozwoju społeczności miast i gmin wiejskich z założeniem ich oddziaływania na bliższe i dalsze obszary wiejskie poprzez promieniowanie najlepszych wzorców odnowy wsi, krzewienia tradycji lokalnej,
 • kreowania liderów społeczności lokalnej.

 

Warsztaty folklorystyczne w połączeniu z przekazem walorów tradycji pieśni i tańca ludowego stanowiły czynnik zarówno szeroko pojętej integracji międzypokoleniowej, jaki ten, dzięki któremu dana społeczność lokalna zachowuje określoną kulturę miejsca, w którym żyje. Zadanie to zostało zaadresowane do osób „w każdym wieku” w celu podniesienia kondycji i witalności, wzrostu energii i siły życiowej, zdobycia umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, a ponadto - podążający w kierunku rozbudzenia kreatywnej postawy do życia. Uczestnictwo w w zadaniu charakteryzowało się bogatym i urozmaiconym programem, nakierowanym na kultywowanie tradycji ludowych , propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych. Dotyczyło zastosowania w warunkach scenicznych tańców i piosenek z obszaru regionu Wielkopolski, „Ziemi Wrzesińskiej, jak i in. regionów kraju. Poprzez realizację tego typu przedsięwzięć Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie” wraz z partnerami stara się stworzyć dogodny klimat dla inicjatyw, obejmujących różne aspekty: edukację interkulturową, angażowanie ludzi z autorytetem oraz środków przekazu do popularyzowania wzorców kulturowych wśród Wielkopolan, promowanie dobrych praktyk związanych z budowaniem „przestrzeni” dla młodego i starszego pokolenia. Kieruje do nich ofertę projektową, która stwarza możliwości kreowania czynnego spędzania czasu wolnego, a zarazem wskazuje na wartości prorozwojowe, które stanowią tradycje kulturowe, tożsamość narodową.

Realizacja projektu wynikała z „inicjatywy oddolnej” lokalnych społeczności, które wychodziły z założenia, że przyniesie wymierne efekty: uatrakcyjni ofertę kulturalną wsi i miast, zapewni dzieciom, młodzieży, dorosłym „w każdym wieku” warunki do wymiany doświadczeń kulturowych, wpływając na konkurencyjność miejsca, w którym żyją. Wspólne spędzanie czasu, podczas warsztatów, imprez , a także wspólnej pracy przy realizacji projektu, pozwoliły uczestnikom lepiej się poznać, co w wielu przypadkach przerodziło się w trwałe kontakty i konsolidację środowiska. Bezpośrednie kontakty i wspólnie spędzony czas przyniosły uczestnikom działań projektowych osobistą wartość-zmniejszyły bariery kontaktu z innymi ludźmi. Ponadto –zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlic wiejskich, ośrodków kultury, boisk sportowych miało znaczący wpływ na ogólny rozwój kulturalny, społeczny i fizyczno-ruchowy lokalnych społeczności. Organizowane m.in. na wolnej przestrzeni imprezy kulturalne wpłynęły na ogólny wzrost atrakcyjności ośrodków wiejskich i małomiasteczkowych. Przyczyniły się do wzrostu liczby osób odwiedzających te miejsca. Poza tym realizacja przedsięwzięć integracyjnych odpowiadała potrzebom różnych grup – od najmłodszych uczestników po starszych mieszkańców, korzystających ze swobodnych miejsc rekreacji. Wielofunkcyjność tych miejsc spowodowała, że - w procesie długofalowym – pozwolą one na skuteczną promocję walorów dziedzictwa kulturowego, zapewnią jednocześnie odpowiednią infrastrukturę krajoznawczą – turystyczną (miejsca aktywnego wypoczynku). Sam projekt, pozwalając w efekcie na prowadzenie działalności merytorycznej, przyczynił się do rozwoju intelektualnego i fizycznego mieszkańców, zniweluje dysproporcje w dostępie integracji, kultywowania tradycji i obyczajów związanych z: Wielkopolską w UE, lokalną społecznością regionu Wielkopolski.

Stąd realizacja projektu oparła się na zasadach:

1.„oddolnej inicjatywy” mieszkańców,2. partnerstwa, 3 współdziałania czynników rozwoju lokalnego.

Partnerstwo projektowe zawarte na czas realizacji projektu wpłynęło zasadniczo na jakość planowanego przedsięwzięcia.

Partnerzy wnieśli do zakładanego projektu:

 • zasoby lokalowe (sale, świetlice wiejskie, obiekty sportowe, budynki placówek oświatowych, pozostałe zasoby lokalowe, place  spotkań wielopokoleniowych),
 • sprzęt, nagłośnienie, namioty,
 • zasoby ludzkie, które wzięły udział w procesie promocji, rekrutacji, monitoringu, ewaluacji, poszczególnych działaniach projektowych,
 • wkład finansowy (dotacje),
 • współorganizacja warsztatów, przedsięwzięć integracyjnych /promocja, rekrutacja, monitoring, ewaluacja projektu,.

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie "Wiekopolscy Bieganie"/Grupa Odnowy Wsi Bieganowo,
 • Rada Sołecka Wsi Bieganowo,
 • Szkoła Podstawowa w Bieganowie,
 • Starostwo Powiatowe we Wrześni,
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie,
 • Gmina Kołaczkowo,
 • Wrzesiński Ośrodek Kultury,
 • Klub Tańca Towarzyskiego przy Wrzesińskim Ośrodku Kutury,
 • instytucje publiczne, organizacje pozarządowe w obszarze powiatu wrzesińskiego,województwa wielkopolskiego,
 • media lokalne, regionalne.

Rezultaty projektu będą trwałe: te zadania pozwolą mieszkańcom powiatu wrzesińskiego poznać kulturę i tradycje stylu życia Wielkopolan, a Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”, poprzez realizację określonych przedsięwzięć artystycznych, promujących region Wielkopolski, powiat wrzesiński w formule Ambasadora stanowić będzie o tradycjach i zachowaniu tożsamości narodowej .

Całość zadania koordynowali: Ryszard Zjeżdżałka –Kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska”, trenerzy tańca oraz Agnieszka Frąckowiak- Sołtys Wsi Bieganowo/Koordynator realizacji zadania.

 

Opracowanie:

Agnieszka Frąckowiak

 

 logoty

 

29.03.2018r. Warsztaty Folklorystyczne

  


12.04.2018r. Warsztaty Folklorystyczne

  

 

10.05.2018r. Warsztaty Folklorystyczne

  


07.06.2018r. Warsztaty Folklorystyczne

  


14.06.2018r. Warsztaty Folklorystyczne

  


03.07.2018r. Warsztaty Folklorystyczne

  


17.08.2018r., 30.08.2018r. Warsztaty Folklorystyczne

  

 

27.10.2018r. Warsztaty Folklorystyczne

  

 

08.11.2018r.,12.11.2018r., 26.11.2018r. Warsztaty Folklorystyczne

 

 

12.12.2018r. Warsztaty Folklorystyczne

 

 

24.04.2018r. Międzynarodowy Dzień Tańca w Przedszkolu "Słoneczko" w miejscowości Września

  

 

28.04.2018r. VIII Spotkania z Folklorem w Słupcy

  

 

15.08.2018r. XVIII Międzynarodowy Przegląd Folkloru "INTEGRACJE"we Wrześni

  

 

 

25.08.2018r. Dożynki Gminy Września w Nowym Folwarku,

  

 

26.08.2018r. Dożynki Gminne w Kołaczkowie

 

01.09.2018r. Dożynki Wiejskie w Bieganowie-Wieniec dożynkowy - żywa tradycja

 

02.09.2018r. Dożynki w Ostrowitem

 

16.09.2018r. Koncert charytatywny „Dla Alicji” w Pyzdrach

 

14.10.2018r. Koncert „Taneczne Show” we Wrześni,

 

15.11.2018r. Spotkanie z Folklorem w Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni w ramach realizacji projektu: "Ziemia Wrzesińska-moja mała ojczyzna”

 

01.12.2018r. Koncert „Serce za serce”-Jubileusz 15-lecia Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Wrzesińska" i 60-lecie pracy artystycznej Kierownika i choreografa Zespołu Ryszarda Zjeżdżałki - Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni

 

09.12.2018r. Koncert podczas Gwiazdki "Aktywne Bieganowo - Senior 70+" w Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie.

  

 

  

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Oficjalna strona internetowa Sołectwa Bieganowo w gminie Kołaczkowo. Najświeższe informacje o bieżących wydarzeniach i przedsięwzięciach realizowanych  przez sołectwo i skupione wokół niego organizacje.

Najpopularniejsze

Najnowsze